CÁC CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT

2016
GIAO DỊCH

Trong năm 2016, chúng tôi đã tư vấn thành công cho Armstrong Asset Management trong dự án đầu tiên đầu tư vào Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) và tư vấn cho BA Business Solutions Corporation (ABA), một công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh tại Việt Nam, trong lần đầu tiên huy động vốn cổ phiếu từ Mekong Capital với tổng giá trị 112 triệu USD.