THIẾT LẬP VÀ VẬN HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Setup công ty là cả quá trình xây dựng nền tảng vững chắc cho một doanh nghiệp mới, từ mô hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ, bộ máy nhân sự đến chính sách đãi ngộ, quy trình. quản lý vận hành công ty, cơ chế kiểm soát tài chính, chiến lược marketing, hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng và nhiều công việc khác từ lớn đến nhỏ mà bạn phải đối mặt hàng ngày.

TÁI CẤU TRÚC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Gắn với mục tiêu phát triển công ty và năng lực tài chính, chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn quy mô và mức độ Tái cấu trúc phù hợp dựa trên các triết lý sau; hành động theo các phương thức trên một cách phù hợp và linh hoạt với các mục đích: Tái cấu trúc mảng Kinh doanh, Tái cấu trúc hệ thống điều hành, Tái cấu trúc toàn diện.