SƠ LƯỢC

Starinvest là công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư chuyên về vốn cổ phần chưa niêm yết tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các ngành theo xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 & chuyển đổi số. Các công ty trong danh mục đầu tư của Starinvest là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh trong các ngành thúc đẩy xu hướng mới như: Sản xuất công nghệ cao, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Thương mại điện tử,….

Starinvest đầu tư với tầm nhìn là định hướng! Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các công ty được đầu tư để trao quyền cho họ nhằm tạo ra Tầm nhìn rõ ràng cho tương lai, một lộ trình cụ thể, đội ngũ quản lý và văn hóa doanh nghiệp cần thiết để đạt được tầm nhìn này. Tầm nhìn đó, các hệ thống cơ sở dữ liệu để đưa ra các quyết định sáng suốt và tối ưu hóa hiệu suất, cũng như các cơ sở hạ tầng và phương pháp tiếp cận chiến lược để nhanh chóng phát triển và hiện thực hóa tầm nhìn của họ.